contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Nieuws

Nieuws

News_765x350px.jpg

Norm 6060:2015 brandveiligheid grote brandcompartimenten definitief.

1-6-2015 NEN 6060 is definitief. Deze  norm is de opvolger van het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’. De nieuwe norm kan gebruikt worden voor zowel bestaande- als nieuwbouw. De norm mag niet toegepast worden voor zogenaamde slaapfuncties.

Naast de vier pakketten (I t/m IV) voor het beperken van de uitbreiding van brand zijn er ook pakketten opgenomen voor de gelijkwaardige invulling van de toelaatbare loopafstand tot de uitgang van het (sub)brandcompartiment. 

Net als bij reken- en beslismodel Beheersbaarheid van Brand 2007wordt de maximale grootte van een brandcompartiment volgens NEN 6060 bepaald met een berekening van de vuurlast. Verschil met de reken- en beslismodel is echter dat  bij nieuwe industriële gebouwen nu een hogere vuurlast mag worden aangehouden dan bij andere functies.  Ook zijn de eisen m.b.t. verbindingen tussen compartimenten en compartimenten boven het grote brandcompartiment aangepast.

Mogelijkheden vergunningsvrij bouwen verruimd

15-8-2014 Naar alle verwachting worden de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen per 1 november 2014 verruimd. De belangrijkste veranderingen:

  • Uitbreiden van de zogenaamde kruimellijst.
  • Vergunningvrij bouwen van mantelzorgwoningen 
  • Verruimen van het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken 
  • Meer vierkantemeters vergunningvrij bebouwen bij een groot perceel

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Praktijkschool Breda opgeleverd

01-07-2014 - De Praktijkschool in Breda is overgedragen aan het ROC West-Brabant. S&W Consultancy heeft voor dit project, in opdracht van HEVO en Dhondt Stedenbouw en Architectuur in Bouwteam onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Toetsings Bouwbesluit
  • Energie Prestatie berekeningen
  • Brandveiligheidsadvies en brandoverslag berekeningen
  • Akoestische adviezen o.a. naglam berekeningen voor de gymzaal en kantine/aula. 

Op het filpmje hiernaast neemt de directeur van de praktijkschool Jasjo Badura, u mee door de school in aanbouw.

Definitieve norm voor waardering gebruiksprestatie utiliteitsgebouwen gepubliceerd

11-03-2014 - Na het uitbrengen van het normontwerp NEN 8021 ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’ op de PROVADA 2013, ook wel bekend als het jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoedbranche, is er veel commentaar ontvangen van verschillende partijen uit de markt. Het resultaat is een nationale norm die de markt een uniform handvat geeft om zowel de wensen van gebruikers objectief in beeld te brengen, als ook de prestaties van een gebouw.

NEN 8021 geeft een methodiek voor de waardering van de gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen. Er is een uniforme methodiek ontwikkeld om het gebruiksprofiel vast te stellen die bestaat uit het invullen van een 8-tal key-indicatoren welke zijn uitgewerkt in prestatie-indicatoren en onderwerpen. Alle onderdelen dienen te worden gescoord door de gebruiker en het totaal levert een gebruikersprofiel op. Het gebruikersprofiel is bedoeld om de gebouwprestaties te kunnen vergelijken met de wensen die de gebruiker stelt en om de prestaties van gebouwen onderling te kunnen vergelijken. Het is een kwalitatieve waardering die de prestaties van utiliteitsgebouwen op hoofdlijnen vastlegt. De score hiervan is een match of een mismatch tussen gebruikersprofiel en gebouwprofiel.

Het ontvangen commentaar is besproken en verwerkt door leden van de normcommissie 351268 ‘Waardering Gebruiksprestaties van Utiliteitsgebouwen’. Vervolgens heeft NEN de definitieve tekst onder de loep gelegd en beoordeeld, en zijn de laatste aanpassingen gedaan en verwerkt.

Webapplicatie in ontwikkeling

Door de Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie is aan NEN de opdracht verstrekt om een webapplicatie te ontwikkelen van en voor NEN 8021. NEN is inmiddels aan de gang met een softwarebouwer die deze webapplicatie maakt. Naar verwachting is het rond de zomer (juli 2014) gereed.

PROVADA 2014

Tijdens de PROVADA dit jaar zal NEN de webapplicatie laten zien. Blijf op de hoogte van het Provada- programma via www.provada.nl.

 

Bron: www.nen.nl

 

 

Energielabel utiliteitsbouw per 1 juli 2014

10 maart 2014 - Op 12 februari 2014 is de gewijzigde Regeling Energieprestatie Gebouwen in de Staatscourant gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe de wet- en regelgeving rond het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw op 1 juli 2014 in werking treedt. 

Het oorspronkelijke voorstel voor energielabels utiliteitsbouw van november 2012 wordt ongewijzigd ingevoerd. Dit houdt in dat voor het energielabel utiliteitsbouw gebruik wordt gemaakt van de verplichte oplevertoets. De partners van het Lente-akkoord zijn groot voorstander van deze oplevertoets en hebben meegewerkt aan de ontwikkeling hiervan. De regeling beschrijft hoe het energielabel bepaald wordt en hoe het energielabelcertificaat eruit ziet. 

Met deze systematiek kan zowel bestaande bouw als nieuwe utiliteitsbouw van een energielabel worden voorzien. Dat houdt dus ook in dat zij goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor bestaande utiliteitsbouw wordt het ISSO-opnameprotocol voor bestaande bouw toegepast, en is een energielabel G tot en met A beschikbaar. Dit wordt de energielabelklasse basismethodiek genoemd. 

Voor nieuwbouw en vergaande renovatie zijn de energielabelklassen B tot en met A++++ beschikbaar. Hierbij dient het ISSO-opnameprotocol 75.1 vastgesteld op 12 september 2013 worden toegepast. Dit wordt de energielabelklasse gedetailleerde methodiek genoemd. Bestaande utilitaire gebouwen kunnen gebruik maken van de gedetailleerde methodiek als zij op basis van de basismethodiek een energielabelklasse A hebben. 

Op het energielabel certificaat wordt behalve de energielabelklasse ook het standaard (gebouwgebonden) energiegebruik per vierkante meter vermeld, zowel in megajoules als uitgesplitst in elektriciteit, gas en warmte. 

  
Tabel voor energieklassen voor utiliteitsgebouwen (gedetailleerde methodiek) 

Energieklasse                      Grenswaarden Ep;tot/Ep;adm;tot;nb Energieprestatie utiliteitsgebouwen

A++++                                    Kleiner of gelijk aan 0,30

A+++                                      0,31-0,65

A++                                        0,66-1,00

A+                                          1,01-1,15

A                                            1,16-1,35

B                                            Groter dan 1,35

 

Bron: www.neprom.nl

 

 

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014

07-03-2014 - Op 1 april a.s. wordt het Bouwbesluit 2012 gewijzigd (Stb. 2014, 51). Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt enerzijds beoogd een aantal knelpunten uit de bouwpraktijk weg te nemen. Hiertoe wordt het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigd door bepaalde eisen te laten vervallen. Zo gelden lichtere geluidsvoorschriften voor het uitvoeren van bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden. Anderzijds wordt met de wijziging dierenwelzijn bevorderd door verzwaarde eisen te stellen aan de brandveiligheid van veestallen.

Eind november 2013 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst de Tweede Kamer een brief gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat de crisis in de bouwsector een urgent vraagstuk is dat actie van sociale partners en kabinet vergt. Vereenvoudiging van de regelgeving kan volgens de minister een bescheiden maar niet onbelangrijke bijdrage leveren aan de crisisbestrijding. In de brief zet de minister uiteen hoe hij knelpunten in de bouwpraktijk weg wil nemen.

Interessant is dat uit een recente rapportage van de Wereldbank (Doing Business 2014) blijkt dat Nederland als 97e scoort op een ranglijst van 189 landen met betrekking tot het gemak waarmee alle noodzakelijke vergunningen verkregen kunnen worden voor de bouw van een bedrijfsgebouw. Er zijn in Nederland relatief veel procedures nodig voordat een bedrijfsgebouw daadwerkelijk neergezet kan worden, waar relatief een lange periode en hoge kosten mee gemoeid zijn. Dat moet volgens de minister beter kunnen.

Het kabinet zet in op vereenvoudiging van regelgeving en het bieden van maatwerk. Een deel van de vereenvoudiging moet gerealiseerd worden met de nieuwe Omgevingswet. Vooruitlopend op de inwerkingtreding daarvan – gestreefd wordt naar 2018 – worden andere maatregelen genomen. Deze maatregelen worden neergelegd in onder meer de Crisis- en herstelwet en het Bouwbesluit 2012.


Bron: www.omgevingindepraktijk.nl

 

 

Normontwerp risicobenadering brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd

12-02-2014 - NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw. Belanghebbenden kunnen tot 17 mei 2014 commentaar indienen op dit normontwerp.

Probabilistische bepalingsmethode

NEN 6079 beschrijft een probabilistische bepalingsmethode voor brandbeheersing en -beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Gebruikmakend van het gelijkwaardigheidsbeginsel (Bouwbesluit 2012 - artikel 1.3), kan met NEN 6079 worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen (Bouwbesluit 2012 - artikel 2.81/2.87) voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouw.

Grondslagen normontwerp

Uit de toelichting bij deze artikelen in het Bouwbesluit blijkt dat compartimentering ook is bedoeld ter ondersteuning van de vluchtveiligheid. Wanneer de vluchtveiligheid redelijkerwijs is verzekerd en de kans op branduitbreiding naar buurpercelen afneemt, neemt de noodzaak voor interne brandcompartimentering af. Dit is een van de grondslagen van deze nieuwe norm.

 

Bron: www.nen.nl

 

 

Correctiebladen gepubliceerd bij normen voor energieprestatie gebouwen

05-02-2014 - Als het gaat om de energieprestatie van gebouwen zijn diverse normen van belang. Bij drie normen op dit gebied zijn nu correctiebladen gepubliceerd. Het gaat om de normen NEN 1068 'Thermische isolatie', NEN 7120 'Energieprestatie' en NEN 8088 'Ventilatie en luchtdoorlatenheid van gebouwen'. Onduidelijkheden voor marktpartijen en onvolledigheden of onjuistheden in de normen maakten publicatie van de correctiebladen gewenst.

Thermische isolatie gebouwen

Een van de doelstellingen bij de ontwikkeling van NEN 1068 was om vele vereenvoudigde methoden uit NPR 2068:2002 over te nemen. Na publicatie van NEN 1068 in 2012 is duidelijk geworden dat een aantal onderwerpen uit de vereenvoudigde rekenmethode voor de thermische isolatie van gebouwen (NPR 2068:2002) niet duidelijk genoeg waren gepositioneerd. Met dit correctieblad C1 wordt deze omissie gecorrigeerd. De praktijkrichtlijn NPR 2068 zal hierop aangepast worden.

Energieprestatie gebouwen

NEN 7120 norm geeft de bepalingsmethode voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen. Op dit moment geldt deze methode alleen voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Vanwege de omvang van eerdere correctieplaten is in 2012 een geconsolideerde versie gepubliceerd, NEN 7120+C2:2012, waarbij de correctiebladen integraal in de norm zijn opgenomen. In de praktijk is sinds de eerste publicatie van NEN 7120 de nodige ervaring opgedaan met deze bepalingsmethode en de bepalingsmethoden uit nationale normen waarnaar NEN 7120 direct verwijst, te weten NEN 1068 en NEN 8088-1.

Al deze ervaringen hebben de aanleiding gevormd voor de ontwikkeling van een correctieblad C4. Met dit correctieblad wordt een betere aansluiting gemaakt op de hedendaagse praktijk. Tegelijkertijd wordt met dit correctieblad aangesloten op de meest actuele versie van normen en correctieblad, zowel nationaal, Europees als mondiaal.

Ventilatie en luchtdoorlatendheid gebouwen

NEN 8088-1 geeft de bepalingsmethode voor ventilatie- en infiltratiestromen zoals die in NEN 7120 gevraagd worden. Daarmee is NEN 8088-1 onlosmakelijk gekoppeld aan NEN 7120. Ook van deze norm is, om gelijke redenen als bij NEN 7120, in 2012 een geconsolideerde versie verschenen, NEN 8088-1+C1:2012. In de praktijk is gebleken dat een aantal onderwerpen in deze norm leidde tot verwarring. Daarom wordt nu met dit nieuwe correctieblad C2 een betere aansluiting gemaakt met de hedendaagse praktijk.

 

Bron: www.nen.nl

 

 

Quick Scan Erkende Oplossingen heeft breed draagvlak

04-02-2014 - In opdracht van het ministerie van BZK hebben ERB, RIGO, Stabu en NEN onderzocht hoe in de bouwpraktijk binnen de bouwregelgeving kan worden gewerkt met erkende technische oplossingen. De principes van de in het onderzoek ontwikkelde voorstellen zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van veel partijen in de bouw en vonden daar een aanzienlijk draagvlak.

Daarmee is een kader geschetst dat in aansluiting op wat de Tweede Kamer in de motie De Vries over prioriteit voor vereenvoudiging van de bouwregelgeving heeft gevraagd, verder kan worden uitgewerkt. Dit kan leiden tot een jaarlijkse besparing van 1 miljard euro en zo faalkosten van bouwwerken, die soms meer dan 10% van de kostprijs vertegenwoordigen, aanzienlijk terugdringen.


Erkende technische oplossingen

Onder erkende technische oplossingen worden onder meer bouwproducten of bouwdelen, ingebouwd in een bouwwerk, bouwsystemen of gebouwen verstaan waarvan op voorhand kan worden bepaald dat ze aan het Bouwbesluit voldoen en aansluiten bij de specificaties van de gebruikers, zoals opdrachtgevers en consumenten. Toepassing van erkende oplossingen kan zonder steeds weer opnieuw hiervoor plannen te laten beoordelen door een publieke dienst of private bouwplanbegeleider. De erkende oplossingen die worden aangeboden zijn immers vooraf eenmalig door een onafhankelijk autoriteit al positief beoordeeld. De beoordeling betreft een complete beschrijving van de oplossing, de complete beschrijving van de verwerking daarvan in een bouwwerk en de beschrijving van controlepunten tijdens het bouwen die moeten worden vastgelegd in het zogeheten overdrachtsdossier. De kwaliteit van de oplossing wordt op deze wijze gegarandeerd door de aanbieder. De opdrachtgever, eindgebruiker en of consument kan, door uit de erkende oplossingen te kiezen, zich er eenvoudig van verzekeren dat zijn bouwwerk voldoet aan de voorschriften en de gegarandeerde kwaliteit biedt.

Gegarandeerde kwaliteit van bouwwerken

Onder erkende technische oplossingen worden onder meer bouwproducten of bouwdelen, ingebouwd in een bouwwerk, bouwsystemen of gebouwen verstaan waarvan op voorhand kan worden bepaald dat ze aan het Bouwbesluit voldoen en aansluiten bij de specificaties van de gebruikers, zoals opdrachtgevers en consumenten. Toepassing van erkende oplossingen kan zonder steeds weer opnieuw hiervoor plannen te laten beoordelen door een publieke dienst of private bouwplanbegeleider. De erkende oplossingen die worden aangeboden zijn immers vooraf eenmalig door een onafhankelijk autoriteit al positief beoordeeld. De beoordeling betreft een complete beschrijving van de oplossing, de complete beschrijving van de verwerking daarvan in een bouwwerk en de beschrijving van controlepunten tijdens het bouwen die moeten worden vastgelegd in het zogeheten overdrachtsdossier. De kwaliteit van de oplossing wordt op deze wijze gegarandeerd door de aanbieder. De opdrachtgever, eindgebruiker en of consument kan, door uit de erkende oplossingen te kiezen, zich er eenvoudig van verzekeren dat zijn bouwwerk voldoet aan de voorschriften en de gegarandeerde kwaliteit biedt.

 

Bron: www.nen.nl

 

 

Nieuwe governance code veiligheid in de bouw

20-01-2014 - Vijftien grote partijen uit de bouw-, infra- en installatietechniek, waaronder Rijkswaterstaat, Ballast Nedam en VolkerWessels, hebben de nieuwe governance code ‘Veiligheid in de bouw’ ondertekend. De code is een initiatief van de sector en bedoeld om de veiligheidscultuur te verbeteren.

De code moet leiden tot minder ongevallen en veiligheidsgebreken op bouwlocaties. Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er in de periode 2008 tot en met 2011 in de bouw 1.464 ongevallen met werknemers geweest. Daarbij vielen 49 doden. Jaarlijks komen op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven. 

Tientallen werknemers in de bouw houden blijvend letsel over aan een val van een ladder of steiger.

Ongevallen

Dergelijke ongevallen gebeuren niet alleen tijdens de bouw, maar ook na oplevering als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten. Deze ongevalscijfers waren de motivatie voor het opstellen van de gezamenlijke governance code. 


De ondertekenaars committeren zich aan de governance code en de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Zij doen dit door het verbeteren van de veiligheidscultuur en prestaties, het versterken van de keten, standaardisatie, scholing en door te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar verantwoording afleggen over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of op hun eigen websites.

Veiligheidscultuur

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst steunt het initiatief van de sector: ’ Ik vind het een uitstekende zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, de infrastructuur en de installatietechniek zelf het initiatief hebben genomen om de veiligheidscultuur in hun sector verder te verbeteren, zodat het aantal ongevallen en veiligheidsgebreken aan bouwwerken afneemt. De governance code ’Veiligheid in de bouw’ toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving.’

De vijftien ondertekenaars zijn: Acta Safety Professionals, AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, Dienst vastgoed defensie, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, Koninklijke BAM Groep, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica Groep en VolkerWessels.

 

Bron: www.nen.nl

 

 

EPC toch naar 0,4 in 2015

 15-01-2014 - In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de Tweede Kamer op 19 december toch besloten de epc in 2015 te verlagen naar 0,4. Dat meldt onder meer OmgevingsWeb. Oorspronkelijk had minister Blok gecommuniceerd dat de verlaging niet zou plaatsvinden in verband met het risico op verhoging van de bouwkosten voor projecten.

In de Kamerbrief van 29 november 2013 liet minister Blok weten het belangrijker te vinden om nieuwbouwwoningen niet nog duurder te willen maken. Ook de verschillende belangen verenigingen zien weinig in de verlaging. De Tweede Kamer echter wel.

Aanvullend is besloten dat de vrije huursector binnenkort kan profiteren van goedkope leningen voor verduurzaming via het Nationale Energiebesparingfonds. Deze fonds ging op 1 december 2013 van start. Particuliere woningeigenaren kunnen hiermee energiebesparende maatregelen tegen gunstige voorwaarden laten financieren.

Differentiatie isolatie-eis

Naast de verlaging van de epc naar 0,4 is eerder met de Tweede Kamer afgesproken om de minimumeisen voor isolatie aan te scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Per 1 januari 2013 is de eis voor glas (U-waarde) aangescherpt naar HR++ glas. Op 1 januari 2015 wordt de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd van 3,5 naar 5 m²k/W. De brancheorganisaties verbonden aan het Lenteakkoord hebben in hun brief van 5 maart 2013 verzocht de minimumeis voor de gebouwschil als volgt te differentiëren: voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m²K/W. Uit onderzoek naar de kostenoptimaliteit blijkt een gedifferentieerde Rc-waarde iets gunstiger uit te vallen dan de Rc-waarde van 5 m²k/W. Minister Blok is daarom voornemens deze gedifferentieerde Rc-waarde wel per 1 januari 2015 in te voeren.

Bouwbesluit en NEN-normen

De eisen voor de genoemde Rc- en Uc-waarden vinden we terug in Bouwbesluit 2012. In hoofdstuk 5 (Energiezuinigheid) stelt het Bouwbesluit een aantal minimum eisen op het gebied van warmte-isolatie voor het (ver)bouwen van woningen en andere gebouwen. Voor woningen en de meeste utiliteitsgebouwen (artikel 5.3) wordt bijvoorbeeld een warmteweerstand van constructies zoals gevels en daken geëist van ten minste 3,5 m2.K/W. Deze warmteweerstand of Rc-waarde wordt door een rekennorm bepaald: NEN 1068. Samen met de hiervan afgeleide belangrijke praktijkrichtlijn NPR 2068 kan de Rc-waarde van een constructie worden bepaald. De norm en praktijkrichtlijn zijn te bestellen bij NEN.
Kijken we naar de epc dan is de EPG-norm van belang, die op 1 juli 2012 in werking is getreden. Deze NEN 7120, is de nieuwe methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Sinds 2011 moeten alle woningen een EPC hebben van 0,6 of lager. Vanaf 2015 wordt dit dus verder aangescherpt naar 0,4. De stap die daarna volgt is energieneutrale nieuwbouw in 2020. Ook aan de meeste utiliteitsgebouwen worden EPC-eisen gesteld. Denk aan kantoren, winkels en scholen. Die eisen zijn over het algemeen wat minder streng dan voor woningen. Tussen de 1,0 en 2,6.

Hoe bereken je de EPC?

In de praktijkgerichte training 'NEN 7120: Aan de slag met energieprestatie' leert u op eenvoudige wijze de EPC berekenen volgens de Bouwbesluitnorm NEN 7120. Na afloop van deze eendaagse training kent u de belangrijkste ins en outs van de norm NEN 7120. Tijdens de training gaat u aan de hand van cases zelf met de norm aan de slag. U krijgt inzicht in de relevante parameters en u wordt bijgepraat over de belangrijkste tips en valkuilen. Daarnaast neemt de docent voorbeeldberekeningen met u door en krijgt u uitleg over de relatie met andere normen bijvoorbeeld voor ventilatie en energieprestatie op gebiedsniveau). InclusiefGRATIS Praktijkgids Bouwbesluit Energieprestatie!


Bron: www.nen.nl