contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Wijzigingen Bouwbesluit per 1-7-2017

blogs

Wijzigingen Bouwbesluit per 1-7-2017

Jeroen Stephan

Let op: Het Bouwbesluit wijzigt per 1-7-2017 op een aantal punten. Een afdeling Elektronische communicatie (6.14) wordt bijvoorbeeld toegevoegd, waarin een toegangspoort voor elektronische communicatie staat voorgeschreven. De eisen aan de ruimte waarin dit toegangspunt moet zijn gelegen komen overeen met de eisen van de meterruimte.

Naast deze nieuwe eis zijn er voor de “bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik” enkele wijzigingen:

1. Toevoegen van artikel 1.15a:
Artikel 1.15a Drank- en horeca-inrichting
Indien aan een activiteit op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet een voorschrift is verbonden dat strenger is dan een bij of krachtens dit besluit gesteld voorschrift voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk, is uitsluitend het aan die activiteit verbonden voorschrift van toepassing. 

Dit artikel regelt dat- indien een eis uit de Drank- en horecawet strenger is dan de eisen uit het Bouwbesluit- de eisen uit de Drank- en horecawet van toepassing zijn. Dit is met name van toepassing bij eisen voor ventilatie, minimale hoogten en toiletruimten.

2. Vervallen eis bereikbaarheid toiletruimte
Artikel 4.10 (nieuwbouw) en 4.15 (bestaande bouw) Bereikbaarheid toiletruimte vanuit een verblijfsruimten komt te vervallen.

3. Vervallen van eis m.n.t. de opstelplaats van een aanrecht.
Artikel 4.38 (nieuwbouw) en 4.42 (bestaande bouw) Aanwezigheid opstelplaats voor een aanrecht komt te vervallen.

Alarmering door ontruimingsinstallatie en rookmelders
Voor de gebruiksfunctie “logiesfunctie met 24-uursbewaking” wordt de definitie in artikel 1.1 aangepast. Het nieuwe artikel luidt:
Logiesfunctie met 24-uurs bewaking: logiesfunctie waarbij 24 uur per dag een functionaris aanwezig is in het logiesgebouw, op het eigen perceel of op een loopafstand van ten hoogste 100 m vanaf de toegang van het logiesgebouw, mits die functionaris in geval van een calamiteit wordt gealarmeerd door de bij de logiesfunctie behorende ontruimingsalarminstallatie of rookmelders.

Door deze aanpassing is duidelijk geworden dat de alarmering zowel door een ontruimingsinstallatie als door de rookmelders mag gebeuren.